பயிலகம்

அடிப்படை கல்வி

எழுத்து, ஒலிகள், வார்த்தைகள் பற்றிய அடிப்படைக் கற்றல்