ஒலிப்பயிற்சி

க் ச் ட் த்
ப் வ் ய் ம்
ந் ன் ண்
ல் ள் ழ்
ர் ற்
ங் ஞ்
மயங்கொலிகள்