மெய்யெழுத்து

க் ங் ச் ஞ்
ik → Thick ing → King ich → Rich inj → Ginger
ட் ண் த் ந்
it → Italy inn → Don ith → Path inth → Hinthu
ப் ம் ய் ர்
ipp → Pappa imm → Mamma iyy → Toy ir → Stir
ல் வ் ழ் ள்
il → oil iv → Native iul → Tamil ill → Hill
ற் ன்
itra → Citral in → Win
தொடக்கம்
முடிவு