தட்டச்சு

தட்டச்சு செய்ய முதலில் பலகையைத் தேர்வு செய்யவும்

தொடுதிரைப்பலகை
TOUCH SCREEN ONLY

அகரப்பலகை 📱 💻

ஆண்ட்ராய்டு பலகை 📱

ஐஓஎஸ் பலகை 📱

தொடுதிரை + தட்டச்சுப்பலகை
MANUAL KEYBOARD + TOUCH SCREEN

தமிழ்99 தொடுதிரை + தட்டச்சுப்பலகை 💻

அகரத் தொடுதிரை + தட்டச்சுப்பலகை 💻