சீரமை

க்ங்ச்ஞ்ட்ண்
த்ந்ப்ம்ய்ர்
ல்வ்ழ்ள்ற்ன்
காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
ஙாஙிஙீஙுஙூஙெஙேஙைஙொஙோஙௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
ஞாஞிஞீஞுஞூஞெஞேஞைஞொஞோஞௌ
டாடிடீடுடூடெடேடைடொடோடௌ
ணாணிணீணுணூணெணேணைணொணோணௌ
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
நாநிநீநுநூநெநேநைநொநோநௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபௌ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயெயேயையொயோயௌ
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
வாவிவீவுவூவெவேவைவொவோவௌ
ழாழிழீழுழூழெழேழைழொழோழௌ
ளாளிளீளுளூளெளேளைளொளோளௌ
றாறிறீறுறூறெறேறைறொறோறௌ
னானினீனுனூனெனேனைனொனோனௌ