படமொழி

வண்ணங்கள்
சிகப்பு
உருவங்கள்
வளைவு
சுவைகள்
கசப்பு
வீட்டு விலங்குகள்
வாத்து
காட்டு விலங்குகள்
புலி
பழங்கள்
திராட்சை
எண்கள்
பத்தாயிரம்
துணையெழுத்து
ஈர்க்கொம்பு
ஊர்வன
பூரான்
பருவங்கள்
மேகமூட்டம்
இயற்கை
வயல்
உணர்வுகள்
சினம்
அறைகள்
தோட்டம்
காய்கறிகள்
துளசி
மலர்கள்
சாமந்தி
உணவுகள்
கறிப்பொதி
பள்ளிக்கூடம்
தோள்பை
நிலை
முன்னால்
பூச்சிகள்
எறும்பு
தன்னிலை
இன்பம்
கை
சுண்டு விரல்
சிகை
கொண்டை
மரம்
மூங்கில்
சுட்டுப்பெயர்கள்
நீ
அலுவலகம்
வரவேற்பு
கடல்
சிப்பி
விண்வெளி
செவ்வாய்
விளையாட்டு
சடுகுடு
கடிகாரம்
ஏழு
பயணம்
கணப்படுப்பு
ஊர்திகள்
உலங்கூர்தி
கடவுள்
மாயோன்
இசைக்கருவிகள்
தவில்
வினைச்சொல்
படி
செயல்பாடு
அடுக்கு
வேலை
ஓட்டுநர்
குழந்தை
தொட்டில்
ஆடை
வேட்டி
அடுமனை
இட்டவிகுண்டான்
உடல்
உதடு
கருவிகள்
கோடாரி
அழகுப்பொருட்கள்
தொங்கட்டான்
கழிப்பறை
பற்பசை / பற்தூரிகை
வங்கி
பெட்டகம்
கட்டிடம்
தேவாலயம்
வல்லாட்டம்
காலாள்
வாசனை பொருட்கள்
எலுமிச்சைப்புல்
தையல்
நூல் கண்டு
தானியங்கள்
பட்டாணி
மருத்துவம்
கட்டுத்துணி
பொழுதுபோக்கு
பாடுதல்
வீட்டுப்பொருட்கள்
தொலைபேசி
பருப்புகள்
தேங்காய்
கோட்டோவியம்
தூக்கு குவளை