படமொழி

வண்ணங்கள்
சேயம்
உருவங்கள்
சதுரம்
சுவைகள்
சூடாக
வீட்டு விலங்குகள்
கோழி
காட்டு விலங்குகள்
நீர்யானை
பழங்கள்
நாரத்தை
எண்கள்
ஆறு
துணையெழுத்து
கீழ்விலங்குச்சுழி
ஊர்வன
நத்தை
பருவங்கள்
நண்பகல்
இயற்கை
ஆறு
உணர்வுகள்
தொடு
அறைகள்
வீடு
காய்கறிகள்
நூக்கல்
மலர்கள்
வாடாமல்லி
உணவுகள்
தோய்ச்சி
பள்ளிக்கூடம்
கணிப்பான்
நிலை
கீழ்
பூச்சிகள்
வெட்டுக்கிளி
தன்னிலை
தயக்கம்
கை
சுண்டு விரல்
சிகை
கிருதா
மரம்
பலாமரம்
சுட்டுப்பெயர்கள்
நீ
அலுவலகம்
கூட்டம்
கடல்
இழுதுமீன்
விண்வெளி
வருணன்
விளையாட்டு
தாயக்கட்டை
கடிகாரம்
பதினொன்று
பயணம்
பெட்டி
ஊர்திகள்
மாட்டுவண்டி
கடவுள்
முருகன்
இசைக்கருவிகள்
கின்னரப்பெட்டி
வினைச்சொல்
துவை
செயல்பாடு
உருட்டு
வேலை
மந்திரவாதி
குழந்தை
வண்டி
ஆடை
காலுறை
அடுமனை
திருப்பி
உடல்
காது
கருவிகள்
மின்வாள்
அழகுப்பொருட்கள்
சீப்பு
கழிப்பறை
பொழிவி
வங்கி
தங்கக்கட்டி
கட்டிடம்
மின் கோபுரம்
வல்லாட்டம்
அமைச்சர்
வாசனை பொருட்கள்
எலுமிச்சைப்புல்
தையல்
நூல் கண்டு
தானியங்கள்
வாற்கோதுமை
மருத்துவம்
மாத்திரை
பொழுதுபோக்கு
நடனம் ஆடுதல்
வீட்டுப்பொருட்கள்
மின்சமைகலம்
பருப்புகள்
முந்திரி
கோட்டோவியம்
பூம்பூம் மாடு