பொருத்துக

1வள்ளல்கள்
2தமிழக இடச்சிறப்பு
3உறவுகள்
4நேர அளவுகள்
5வார நாட்கள்
6சிறுபொழுதுகள்
7கோள்கள்
8சந்திர சூரிய மாதங்கள்
9மாதங்கள்
10பருவ காலங்கள்
11பெற்றோர் உறவுகள்
12உறவு பால்
13காலம்
14நாள்காட்டிக்காலம்
15பால் உணர்த்தும் ஈறுகள்
16தன்வினை பிறவினை
17வேர்ச்சொல்
18பகுபதம்
19புறத்திணைகள்
20வடமொழிச் சொல்தமிழ்
21ஒருமை பன்மை
22செயல் (ர்/ன்/ள்)
23எதிர்சொல்
24தாவர உறுப்பு
25இருப்பிடம்
26வினை மரபு
27சங்க காலப்புலவர்கள்
28இலை மரபுப்பெயர்
29தொழில் மரபுப்பெயர்
30வித்து மரபுப்பெயர்
31உயர்திணை மரபுப்பெயர்
32ஒலி மரபுச்சொல்
33மல மரபுப்பெயர்
34குலை மரபுப்பெயர்
35இளமை மரபுச்சொல்
36உள்ளீட்டு மரபுப்பெயர்
37பிஞ்சு மரபுப்பெயர்
38மிருக மரபுப்பெயர்
39அஃறிணை மரபுச்சொல்
40மிருகவாழிட மரபுப்பெயர்