நேர அளவுகள்

1 2 முறை கண்ணிமைக்கும் கால அளவு 1 வினாடி
2 60 வினாடிகள் கொண்ட கால அளவு 1 நிமிடம்
3 60 நிமிடம் கொண்ட கால அளவு 1 மணி நேரம்
4 24 நிமிடங்கள் கொண்ட கால அளவு 1 நாழிகை
5 24 மணி நேரம் கொண்ட கால அளவு 1 நாள்
6 7 நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவு 1 வாரம்
7 30 நாட்கள் கொண்ட கால அளவு 1 மாதம்
8 12 மாதம் கொண்ட கால அளவு 1 ஆண்டு
9 60 ஆண்டுகள் கொண்ட கால அளவு 1 வட்டம்