வினாவிடை பயிற்சி

1மாதம்
2நாயன்மார்கள்
3புறநானூறு
4இலக்கணம்
5தமிழ்நாடு
6வகுப்பு 10
7தமிழ் ஆண்டு
8அளவை
9அரசர்கள்