பலுக்கல்

தமிழ் சொல்லை எழுத்துக் கூட்டி படிக்கவும்.

படிப்பதை அதன் ஒளியை கேட்டுச் சரி பார்க்கவும்.

Read the Tamil Words,

and then verify your pronunciation by playing its audio.