ஒலிப்பிறப்பு

வல்லினம்

மார்பில் பிறப்பது

மெல்லினம்

மூக்கில் பிறப்பது

இடையினம்

கழுத்தில் பிறப்பது