கஙர வரிசை

க்அ → Ka ங்அ → Nga ச்அ → Cha ஞ்அ → Nja ட்அ → Ta ண்அ → Nna
த்அ → Tha ந்அ → Nha ப்அ → Pa ம்அ → Ma ய்அ → Ya ர்அ → Ra
ல்அ → La வ்அ → Va ழ்அ → Ela ள்அ → ila ற்அ → Irra ன்அ → Na
தொடக்கம்
முடிவு