வடிவொப்பு

வூ வு
ஞு ஙூ ஙு ஞூ
சு கூ கு சூ
ழு மூ மு ழூ
யு பூ பு யூ
டு டீ டி டூ
னு ணூ ணு னூ
நு தூ து நூ
று ரூ ரு றூ
ளு லூ லு ளூ
னை கௌ