குலை மரபுப்பெயர்

1 மா, புளி கொத்து (காய்த்தொகுதி)
2 சோளம், நெல் கதிர் (மணித்தொகுதி)
3 முந்திரி குலை
4 வாழை, குலை, தாறு