உயர்திணை மரபுப்பெயர்

1 நடிகர் குழு
2 மக்கள்/ சனம் தொகுதி, கூட்டம், கும்பல்
3 பல் வரிசை
4 காவல் படை
5 குண்டர் கும்பல்
6 உயிர் தொகுதி
7 நாடகம் சபை, குழு
8 படைவீரர் அணி
9 தோழியர் ஆயம்
10 அறிஞர் அவை
11 கள்வர் கூட்டம்