புறத்திணைகள்

1 வெட்சித்திணை பகைவர் ஆநிரைகளைக் கவர்வது
2 கரந்தைத்திணை பகைவர் கவர்ந்து சென்ற ஆநிரைகளை மீட்டு வருவது
3 வஞ்சித்திணை பகைவர் நாட்டைக் கைப்பற்ற கருதியது
4 காஞ்சித்திணை தன் நாட்டைக் கைப்பற்ற வந்த மாற்றரசனைத் தடுத்துப் போரிடல்
5 நொச்சித்திணை பகைவர் உள்ளே நுழையாதவாறு மதிலைக் காப்பது
6 உழிஞைத்திணை பகைவர் மதிலை நாற்புறமும் வளைத்துக் கைப்பற்றுதல்
7 தும்பைத்திணை அரசர்கள் இருவரும் எதிர் எதிரே நின்று போர் புரிவது
8 வாகைத்திணை அரசர், தன் பகைவரை வெல்லுதல்
9 பாடாண்திணை மன்ன னின் கல்வி, வீரம், புகழ், அருள் முதலியவற்றைப் போற்றிக் கூறுவது
10 பொதுவியல்திணை வெட்சி முதல் பாடாண் வரை கூறாத பொதுவான கருத்துகளைக் கூறுவது
11 கைக்கிளை ஒருதலைக் காமம். ஆண்பாற்கூற்று, பெண்பாற்கூற்று.
12 பெருந்திணை பொருந்தாக் காமம். பெண்பாற்கூற்று, இருபாற்கூற்று.