அஃறிணை மரபுச்சொல்

1 வைக்கோல் கற்றை
2 புகையிலை சிப்பம்
3 தானியம் கதிர்
4 பூதம் கணம்
5 முகில் கூட்டம்
6 மணி மாலை
7 புத்தகம் அடுக்கு
8 நூல் பந்து
9 திறப்பு கோர்வை
10 சுருட்டு கட்டு
11 முத்து குவியல்
12 மலர் செண்டு
13 பூ கொத்து, மஞ்சரி
14 புல் கற்றை
15 நெல் குவியல்
16 பனை தோப்பு, காடு
17 தென்னை தோப்பு
18 சேனை திரள்
19 உடு திரள்
20 கல்
21 தென்னை/ பனை தோப்பு
22 மலை தொடர்
23 மா தோப்பு, சோலை
24 மயில் குழாம்
25 பறவை தொகுதி
26 எறும்பு கூட்டம், குவியல்
27 ஆடு மந்தை
28 பசு நிரை
29 யானை பந்தி