தன்வினை பிறவினை

1 அடக்குவது பிறவினை
2 அடங்குவது தன்வினை
3 ஆடினாள் தன்வினை
4 ஆட்டுவித்தாள் பிறவினை
5 உண்டாள் தன்வினை
6 உண்பித்தாள் பிறவினை
7 உருட்டினான் பிறவினை
8 உருண்டான் தன்வினை
9 கற்பித்தார் பிறவினை
10 கற்றார் தன்வினை
11 செய் தன்வினை
12 செய்வி பிறவினை
13 சேர்கிறேன் தன்வினை
14 சேர்க்கிறேன் பிறவினை
15 திருத்தினான் பிறவினை
16 திருந்தினான் தன்வினை
17 தேடினான் தன்வினை
18 தேடுவித்தான் பிறவினை
19 நடத்தினான் பிறவினை
20 நடந்தான் தன்வினை
21 பயிற்றுவித்தான் பிறவினை
22 பயின்றான் தன்வினை
23 பாடினான் தன்வினை
24 பாடுவித்தான் பிறவினை
25 பெருகு தன்வினை
26 பெருக்கு பிறவினை
27 வாடு தன்வினை
28 வாட்டு பிறவினை