வித்து மரபுப்பெயர்

1 ஆமணக்கு முத்து
2 புளி கொட்டை
3 பலா கொட்டை
4 மா கொட்டை
5 சோளம் மணி
6 கத்தரி விதை
7 மிளகாய் விதை
8 பப்பாசி கொட்டை
9 பப்பாசி விதை
10 நிலக்கடலை பருப்பு
11 பூசணி விதை
12 சோளம் மணி
13 கத்தரி விதை
14 புளி கொட்டை
15 பலா கொட்டை
16 வேம்பு கொட்டை
17 வேம்பு விதை
18 கொய்யா விதை
19 தினை மணி
20 நெல் மணி
21 மிளகாய் வித்து
22 ஆமணக்கு முத்து