பால் உணர்த்தும் ஈறுகள்

1 மாடுகள் பலவின்பால்
2 வீடுகள் பலவின்பால்
3 அவை பலவின்பால்
4 நல்லவை வந்தன பலவின்பால்
5 மரம் ஒன்றன்பால்
6 கல் ஒன்றன்பால்
7 நல்லது வந்தது ஒன்றன்பால்
8 பெண்கள் பலர்பால்
9 ஆண்கள் பலர்பால்
10 மக்கள் பலர்பால்
11 நல்லவர் வந்தார் பலர்பால்
12 மாலினி பெண்பால்
13 யாழினி பெண்பால்
14 நல்லவள் வந்தாள் பெண்பால்
15 செழியன் ஆண்பால்
16 வளவன் ஆண்பால்
17 நல்லவன் வந்தான் ஆண்பால்