வார நாட்கள்

1 திங்கள் Monday
2 செவ்வாய் Tuesday
3 புதன் Wednesday
4 வியாழன் Thursday
5 வெள்ளி Friday
6 சனி Saturday
7 ஞாயிறு Sunday