இளமை மரபுச்சொல்

1 புகையிலை நாற்று
2 எலுமிச்சை கன்று
3 கமுகு கன்று, பிள்ளை
4 நெல் நாற்று
5 வேம்பு கன்று
6 மா கன்று
7 பலா கன்று
8 நெல் நாற்று
9 வாழை கன்று குட்டி
10 பனை வடலி
11 கிளி குஞ்சு, பிள்ளை
12 கோழி குஞ்சு
13 காக்கை குஞ்சு
14 யானை கன்று, போதகம்
15 மக்கள் குழவி, குழந்தை, பிள்ளை
16 புலி குட்டி
17 நாய் குட்டி
18 சிங்கம் குருளை
19 குதிரை குட்டி
20 கரடி குட்டி
21 ஆடு குட்டி
22 முயல் குட்டி, பிள்ளை
23 மீன் குஞ்சு
24 பூனை குட்டி, பறல்
25 பாம்பு குட்டி
26 தவளை குஞ்சு, பேத்தை
27 குரங்கு குட்டி, பறல்
28 கீரி குட்டி, பிள்ளை
29 எலி குஞ்சு, குட்டி
30 எருமை கன்று
31 அணில் குஞ்சு