மாதங்கள்

1 தை ½ January (+) ½ February
2 மாசி ½ February (+) ½ March
3 பங்குனி ½ March (+) ½ April
4 சித்திரை ½ April (+) ½ May
5 வைகாசி ½ May (+) ½ June
6 ஆணி ½ June (+) ½ July
7 ஆடி ½ July (+) ½ August
8 ஆவணி ½ August (+) ½ September
9 புரட்டாசி ½ September (+) ½ October
10 ஐப்பசி ½ October (+) ½ November
11 கார்த்திகை ½ November (+) ½ December
12 மார்கழி ½ December (+) ½ January