பகுபதம்

1 அகநானூறு அகம்+நானூறு
2 அகந்தூய்மை அகம்+துய்மை
3 அங்கயற்கண் அம்+கயல்+கண்
4 அமைந்திருந்தது அமைந்து+இருந்தது
5 அலகிலா அலகு + இலா
6 அல்லாவருக்கும் அல்லாவர்+ஊக்கும்
7 அழகாடை அழகு+ஆடை
8 அறிவுண்டாக அறிவு + உண்டாக
9 அன்பகத்து இல்லா அன்பு + அகத்து + இல்லா
10 அன்பீனும் அன்பு + ஈனும்
11 ஆட்டம் ஆடு + அம்
12 ஆயிடை ஆ+இடை
13 ஆருயிர் அருமை+உயிர்
14 இங்கேயிரு இங்கே+இரு
15 இங்கொன்றும் இங்கு+ஒன்றும்
16 இணரூழ்த்தும் இணர்+ஊழ்த்தும்
17 இயல்பீராறு இயல்பு + ஈர் (இரண்டு) + ஆறு
18 இலரெனினும் இலர்+எனினும்
19 இல்லதணின் இல்+அதனின்
20 இவனிறைவன் இவன் +இறைவன்
21 இழந்தோமென்றல்லாவர் இழந்தோம்+என்று+அல்லாவர்
22 இளிவன்று இளிவு+அன்று
23 இறந்தாரணையர் இறந்தார்+அணையர்
24 இரப்பார்க்கொன்றிவர் இரப்பார்க்கு+ஒன்று+ஈவார்
25 இன்னிசை இனிமை+இசை
26 ஈண்டிவரே ஈண்டு+இவரே
27 ஈண்டினியான் ஈண்டு + இனி + யான்
28 ஈதலிசைபட ஈதல்+இசைபட
29 ஈந்தளிப்பாய் ஈந்து+அளிப்பாய்
30 ஈன்றெடுத்த ஈன்று+எடுத்த
31 உடைத்தன்று உடைத்து+அன்று
32 உடையதுடையாரை உடையது+உடையாரை
33 உணர்ச்சி உணர் + சி
34 உண்டென்று உண்டு + என்று
35 உரையதனை உரை+அதனை
36 உலகறிய உலகு+அறிய
37 ஊக்கமுடையான் ஊக்கம்+உடையான்
38 ஊர்புறம் ஊர்+புறம்
39 எமதென்று எமது + என்று
40 எழுந்தெதிர் எழுந்து + எதிர்
41 எனக்கிடர் எனக்கு + இடர்
42 எனைத்தொன்றும் எனைத்து+ஒன்றும்
43 என்டிசை எட்டு+திசை
44 ஒல்காருரவோர் ஒல்கார்+உரவோர்
45 ஓய்வூதியம் ஓய்வு+ஊதியம்
46 ஓரெழுத்து ஒன்று + எழுத்து
47 கடலலை கடல்+அலை
48 கடலோரம் கடல்+ஒரம்
49 கடும்பசி கடும்+பசி
50 கணக்கிழந்த கணக்கு+இழந்த
51 கயற்கண்ணி கயல்+கண்ணி
52 கரவிலா கரவு+இலா
53 கருமுகில் கருமை + முகில்
54 கரைவரலேறு கரை+விரல்+ஏறு
55 கவியரசர் கவி+அரசர்
56 காட்டிலழும் காட்டில்+அழும்
57 காட்டுமரங்கள் காடு+மரங்கள்
58 காடிதனை காடு + இதனை
59 காண்டகு காண் + தகு
60 காத்தோலம்பல் காத்து+ஓம்பல்
61 காரிருள் கார்+இருள்
62 காலமறிந்தாங்கு காலம்+அறிந்து+ஆங்கு
63 குமின்சிரிப்பு குமின்+சிரிப்பு
64 குலவுமெழில் குலவும்+எழில்
65 குழற்காடேந்துமிள குழல்+காடு+எந்தம்+இள
66 குறுங்காவியம் குறுமை+காவியம்
67 குறுந்தொகை குறுமை+தொகை
68 குறைவிலை குறைவு+இல்லை
69 குற்றேவல் குறுமை+ஏவல்
70 கேளானை கேள் + ஆனை
71 கொங்கலர்ந்தார் கொங்கு+அலர்+தார்
72 கோட்பாடு கோள் + பாடு
73 கொட்பின்றி கொட்பு+இன்றி
74 கொலை கொல் + ஐ
75 கோயில் கோ+இல்
76 கோலப்பூங்கூடை கோலம்+பூ+கூடை
77 கோடல் கோடு + அல்
78 கோலையூன்றி கோலை+ஊன்றி
79 கோற்பாகர் கோல்+பாகர்
80 சரணல்லால் சரண்+அல்லால்
81 சாக்காடு சா + காடு
82 சிற்றோர் சிறுமை+ஊர்
83 சீறடி சிறுமை+அடி
84 சுவையுணரா சுவை + உணரா
85 செங்கோலம் செம்மை+கோலம்
86 செய்யுள் செய் + உள்
87 செற்றன்று செற்று+அன்று
88 சேணுறைதல் சேண்+உறைதல்
89 சேவடி செம்மை + அடி
90 சொற்பொருத்தி சொல்+பொருத்தி
91 சோர்விலான் சோர்வு+இலன்
92 தங்கால் தம்+கால்
93 தந்தம் தம்+தம்
94 தமக்குரியர் தமக்கு + உரியர்
95 தவமிரண்டும் தவம்+இரண்டும்
96 தளிர்த்தற்று தளிர்த்து + அற்று
97 தாமுள தாம் + உள
98 தாப்பிசை தாம்பு + இசை
99 தாயுள்ளம் தாய்+உள்ளம்
100 தாழ்வின்றி தாழ்வு+இன்றி
101 தானல்லதொன்று தான்+அல்லது+ஒன்று
102 திருவினையாக்கும் திருவினை+ஆக்கும்
103 திறனறிந்த திறன்+அறிந்து
104 தீந்தமிழ் தீம்+தமிழ்
105 தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்து+எடுத்து
106 தொழிற்கல்வி தொழில்+கல்வி
107 தொழுதேத்தி தொழுது + ஏத்தி
108 தோற்றரவு தோற்று + அரவு
109 நடவாமை நட+ ஆ + மை
110 நல்லறம் நன்மை + அறம்
111 நறுஞ்சுவை நறுமை+சுவை
112 நன்கணியர் நன்கு + அணியர்
113 நன்மொழி நன்மை + மொழி
114 நாத்தொலைவில்லை நா + தொலைவு + இல்லை;
115 நிலத்தறைந்தான் நிலத்து+அறைந்தான்
116 நிழலருமை நிழல் + அருமை
117 நீரவர் நீர்+அவர்
118 நீர்த்தவளை நீர்+தவளை
119 நூற்றாண்டு நூறு+ஆண்டு
120 நெடுமரம் நெடுமை+மரம்
121 பணமாயிரம் பணம்+ஆயிரம்
122 பண்பிலுயர் பண்பில்+உயர்
123 பல்பொருணிங்கிய பல்+பொருள்+நீங்கிய
124 பறவை பற + வை
125 பாடுன்றும் பாடு+ஊன்றும்
126 பாய்தோடும் பாய்ந்து + ஒடும்
127 பாவினம் பா+இனம்
128 பிணிநோயுற்றோர் பிணி + நோய் + உற்றோர்
129 புலவி புல + வி
130 புளிப்பு புளி + பு
131 புறநானூறு புறம்+ நான்கு+ நூறு
132 பூட்டுமின் பூட்டு + மின்
133 பூம்பினல் பூ+பினல்
134 பெறுதல் பெறு + தல்
135 பேரண்டம் பெருமை+அண்டம்
136 பேரூர் பெருமை+ஊர்
137 பைங்கிளி பசுமை+கிளி
138 பொருளுமைமை பொருள்+உமைமை
139 பொற்கோட்டுமேறு பொன்+கோட்டு+மேறு
140 போக்கு போ + கு
141 போன்றிருந்தேனே போன்றி+இருந்தேனே
142 மக்களொப்பன்று மக்கள்+ஒப்பு+அன்று
143 மட்கலத்துள் மண்+கலத்து+உள்
144 மரவேர் மரம்+வேர்
145 மருப்பூசி மருப்பு + ஊசி
146 மலர்ச்சோலை மலர்+சோலை
147 மறதி மற + தி
148 மார்போலை மார்பு + ஓலை
149 மொய்யிலை மொய் + இலை
150 வன்பாற்கன் வன்பால் + கண்
151 வாயினராதல் வாயினர்+ஆதல்
152 வாயினீர் வாயின் + நீர்
153 வரவு வர + உ
154 வாயுணர்வு வாய் + உணர்வு
155 வாழ்க்கை வாழ் + கை
156 வாழ்த்தாதென்னே வாழ்த்தாது+என்னே
157 விரைந்தசையும் விரைந்து+அசையும்
158 விளங்கிற்றங்கே விளங்கிற்று+அங்கே
159 விளையாட்டுடையார் விளையாட்டு+ உடையார்
160 வீழ்ந்த்திங்கே வீழ்ந்தது+இங்கே
161 வெஞ்சுரம் வெம்மை+சுரம்
162 வெண்மதி வெண்மை + மதி
163 வெந்துலர்ந்து வெந்து + உலர்ந்து.
164 வெவ்விருப்பாணி வெம்மை+இரும்பு+ஆணி
165 வெவ்விறகு வெம்மை+விறகு
166 வெள்வாய் வெண்மை+வாய்
167 வெள்ளத்தனைய வெள்ளம்+அத்து+அனைய
168 வைத்திழந்தான் வைத்து+இழந்தான்