பருவ காலங்கள்

1 சித்திரை, வைகாசி பூக்கள் பூக்கும் வசந்த காலம் (இளவேனிற் காலம்)
2 ஆனி, ஆடி வெயில் அடிக்கும் கோடை காலம் (முதுவேனிற் காலம்)
3 ஆவணி, புரட்டாசி மேகங்களால் சூழ்ந்த மழை காலம் (கார்காலம்)
4 ஐப்பசி, கார்த்திகை குளிர் காற்று வீசும் குளிர் காலம் (கூதிர்காலம்)
5 மார்கழி, தை விடியலில் பனி பெய்யும் காலம்
6 மாசி, பங்குனி காலையில் பனி பெய்யும் காலம்