பதிவிறக்கம்

எழுத்துரு

ஐந்து கோடு எழுத்துரு → 💾
பழந்தமிழ் எழுத்துரு – தமிழி / பிராமி → 💾
பழந்தமிழ் எழுத்துரு – வட்டெழுத்து → 💾
திருத்தா முந்தைய தமிழ் எழுத்துரு → 💾
அனைத்து ஒருங்குறி எழுத்துரு → 💾

விசைப்பலகை

தமிழ்த் திரைத் தட்டச்சுப் பலகை → 💾