எழுத்துக்கல்

ஓரெழுத்து
ஈரெழுத்து
மூவேழுத்து
நாலெழுத்து
ஐந்தெழுத்து
பல்லெழுத்து