ஒருமை பன்மை

1 ஊர் ஊர்கள்
2 நகரம் நகரங்கள்
3 மாநிலம் மாநிலங்கள்
4 நாடு நாடுகள்
5 அரசன் அரசர்கள்
6 வீரன் வீரர்கள்
7 காவலர் காவலர்கள்
8 கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டங்கள்
9 விழா விழாக்கள்
10 உறவினர் உறவினர்கள்
11 விடியல் விடியல்கள்
12 பயணம் பயணங்கள்
13 மூச்சு மூச்சுக்கள்
14 பேச்சு பேச்சுக்கள்
15 பதவி பதவிகள்
16 நிறம் நிறங்கள்
17 எண்ணிக்கை எண்ணிக்கைகள்
18 வாசல் வாயில்கள்
19 மூடி மூடிகள்
20 சிறுவன் சிறார்
21 சிறுமி சிறுமியர்
22 பாத்திரம் பாத்திரங்கள்
23 குடில் குடில்கள்
24 குடிசை குடிசைகள்
25 ஓடு ஓடுகள்
26 இலை இலைகள்
27 தழை தழைகள்
28 பழம் பழங்கள்
29 காய் காய்கள்
30 இருக்கை இருக்கைகள்
31 கட்டணம் கட்டணங்கள்
32 பேருந்து பேருந்துகள்
33 வாகனம் வாகனங்கள்
34 பாடல் பாடல்கள்
35 சிந்தனை சிந்தனைகள்
36 எண்ணம் எண்ணங்கள்
37 துளி துளிகள்
38 துணைவன் துணைவர்கள்
39 பாம்பு பாம்புகள்
40 நண்பன் நண்பர்கள்
41 செயல் செயல்கள்
42 பொருள் பொருட்கள்
43 கோபம் கோபங்கள்
44 இன்பம் இன்பங்கள்
45 கவலை கவலைகள்
46 துன்பம் துன்பம்
47 பறவை பறவைகள்
48 இடம் இடங்கள்
49 தானியம் தானியங்கள்
50 கனவு கனவுகள்
51 சிற்பி சிற்பிகள்
52 சிலை சிலைகள்
53 சாலை சாலைகள்
54 வலை வலைகள்
55 காசு காசுகள்
56 பை பைகள்
57 அலுவலகம் அலுவலகங்கள்
58 ஊர் ஊர்கள்
59 வீடு வீடுகள்
60 மனைவி மனைவிகள்
61 மாணவி மாணவிகள்
62 மாணவன் மாணவர்கள்
63 பள்ளி பள்ளிகள்
64 கண்ணாடி கண்ணாடிகள்
65 பூ பூக்கள்
66 புல் புற்கள்
67 மேகம் மேகங்கள்
68 மலை மலைகள்
69 காடு காடுகள்
70 உயிர் உயிர்கள்
71 பயிர் பயிர்கள்
72 செயல்பாடு செயல்பாடுகள்
73 பக்கம் பக்கங்கள்
74 மருந்து மருந்துகள்
75 மனம் மனங்கள்
76 உடல் உடல்கள்
77 குச்சி குச்சிகள்
78 ஆசான் ஆசான்கள்
79 எழுத்து எழுத்துக்கள்
80 பெண் பெண்கள்
81 நதி நதிகள்
82 அருவி அருவிகள்
83 உடை உடைகள்
84 தலை தலைகள்
85 நகம் நகங்கள்
86 பல் பற்கள்
87 ஓசை ஓசைகள்
88 நிறம் நிறங்கள்
89 குடுவை குடுவைகள்
90 விடை விடைகள்
91 வினா வினாக்கள்
92 சொல் சொற்கள்
93 மந்திரம் மந்திரங்கள்
94 இயந்திரம் இயந்திரங்கள்
95 ஓவியம் ஓவியங்கள்
96 மீன் மீன்கள்
97 விலங்கு விலங்குகள்
98 மாடு மாடுகள்
99 ஓசை ஓசைகள்
100 கருவி கருவிகள்