சந்திர சூரிய மாதங்கள்

1 தை சுறவம்
2 மாசி கும்பம்
3 பங்குனி மீனம்
4 சித்திரை மேழம்
5 வைகாசி விடை
6 ஆணி ஆடவை
7 ஆடி கடகம்
8 ஆவணி மடங்கல்
9 புரட்டாசி கன்னி
10 ஐப்பசி துலை
11 கார்த்திகை நளி
12 மார்கழி சிலை