பாடநெறி - பாடநெறி

உயிரெழுத்து – (Vowels)

Learn the vowels: அ (a), ஆ (ā), இ (i), ஈ (ī), உ (u), ஊ (ū), எ (e), ஏ (ē), ஐ (ai), ஒ (o), ஓ (ō), ஔ (au)

பாடம்
https://www.vilaiyaatu.com/uyir/uyireluttu/

பயிற்சி
https://www.vilaiyaatu.com/uyir/lnankattu/
https://www.vilaiyaatu.com/uyir/oliyeluttu/
https://www.vilaiyaatu.com/uyir/ciramai/

TIME
JOIN HERE

மெய்யெழுத்து (Consonants)

Learn the consonants: க் (ik), ங் (iṅg), ச் (ich), ஞ் (iñja), ட் (iṭ), ண் (iṇ), த் (ith), ந் (in), ப் (ip), ம் (im), ய் (iy), ர் (ir), ல் (il), வ் (iv), ழ் (iḻl), ள் (iḷ), ற் (iṟ)

மெய்யெழுத்து

ஒலிப்பயிற்சி

சீரமை

ஒலியெழுத்து

இனங்காட்டு

TIME
JOIN HERE

உயிர்மெயெழுத்து 1 (Compound Characters)

Learn the compound characters that combine vowels and consonants: க (ka), ங (ṅa), ச (cha), ஞ (ña), ட (ṭa), ண (ṇa), த (tha), ந (na), ப (pa), ம (ma), ய (ya), ர (ra), ல (la), வ (va), ழ (ḻa), ள (ḷa), ற (ṟa)

கஙர வரிசை

ஒலிப்பிறப்பு

https://www.vilaiyaatu.com/karral/katturai/?sc=learn&tid=48&oparent=4509 → முதல் நிலை → உயிர்மெய்

TIME
JOIN HERE

உயிர்மெயெழுத்து 2 (Compound Characters)

படித்தல் 1 – Short Words Reading

படித்தல் 2 – Long Words Reading

படித்தல் 3 – Essay Reading

1 https://www.vilaiyaatu.com/karral/katturai/?sc=learn&tid=47&oparent=3356
2 https://www.vilaiyaatu.com/karral/katturai/?sc=learn&tid=47&oparent=3346
3 https://www.vilaiyaatu.com/karral/katturai/?sc=learn&tid=47&oparent=3349
4 https://www.vilaiyaatu.com/karral/katturai/?sc=learn&tid=48&oparent=3379

TIME
JOIN HERE

எழுதுதல் – Writing

கணினி திரையில் வரைவது போல எழுதுதல் – Writing like drawing on a computer screen

மின்பலகை

கணினியில் தட்டச்சு செய்தல் – Typing on a computer

தட்டச்சு

TIME
JOIN HERE

பலுக்கல் – Pronunciation

தமிழ் சொல்லை எழுத்துக் கூட்டி படிக்கவும். படிப்பதை அதன் ஒளியை கேட்டுச் சரி பார்க்கவும்.

Read the Tamil Words, and then verify your pronunciation by playing its audio.

பேச்சுத்தமிழ்

TIME
JOIN HERE